Športová hala, Považská Bystrica

 

Záverečná práca, STU SvF

Autori :            Filip Makay

Vedúci práce:  Ing. Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň

Miesto :           Považská Bystrica, Bratislava

Rok :               2011/2012

 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť multifunkčnú športovú halu, v urbanistickej zóne katastra mesta Považská Bystrica, na úrovni stavebnej časti projektu pre územné rozhodnutie. Návrh korešponduje s aktuálnymi požiadavkami uvedenými v príslušných normách. Športová hala slúži na celoročnú športovú činnosť. Objekt je súčasťou zóny so športovými zariadeniami.Navrhovaný objekt obsahuje multifunkčné ihrisko, fitnes, lezeckú stenu, hospodárske a hygienické zázemie, technické zázemie, klubovne, úsek vedenia a ambulantný bufet.Projektová dokumentácia obsahuje situáciu, pôdorysy, rezy, pohľady a vizualizáciu objektu.

 

Pôdorysné riešenie objektu vychádza z jednotlivých prevádzkových a funkčných celkov

miestností a ich vzájomného prepojenia. Najväčší vplyv na dispozičné riešenie športovej haly mal však tvar a orientácia pozemku. V pôdoryse budovy zreteľné prevažuje obdĺžnikový tvar daný ihriskom, z ktorého bolo nutné vychádzať. Tento obdĺžnik je na východnej strane narušený šikmou stenou, ktorá kopíruje hranicu pozemku rovnako ako časť severnej fasády, kde sa nachádza hlavný vstup. Na západnej strane vystupuje z hlavného obdĺžnika menší, jedná sa o časť priestorov umelej lezeckej steny. Objekt má dve nadzemné podlažia.Pri strešnej konštrukcii sa jedná o pultovú strechu so sklonom 5° a 3°. Objekt je vytvorený zo šiestich hlavných prevádzkových celkov; Technicko-hospo-dárske zázemie, administratívna časť, fitnes, umelá stena, ihrisko a klubové priestory.

 

Zdroj: autor

 

 

 

 
Najnovšie články