Rehabilitácia objektu školy v PZ Mariánka

 

Ateliérová tvorba 

Autor :   Kristína Bobušová

Vedúci práce : doc. Ing. arch. Jana Gregorová, Phd.

Miesto : Mariánka

Rok :     2008

 

 

 

Objekt  školy sa nachádza na námestí  4. Apríla v centre obce na konci bývalej Kláštornej záhrady, ktorou začína Sväté údolie a pútny areál. Okolie tvoria objekty rodinných domov a dvoch reštaurácií. Parcelu školy tvorí približne polovica záhrady. Na severozápade hraničí s „dolným“ námestím a zo severnej strany s „horným“ námestím, ktoré má dopravný charakter. Celú zónu je potrebné revitalizovať.

 

ANALÝZA DOPRAVY  Hlavným východiskom je bod, kde sa delí hlavná cesta prichádzajúca z Bratislavy na tri časti. Prvá smeruje hore k obytnej zóne, stredná okolo okolo kláštorného komplexu do Svätého údolia a tretia dolu na námestie, ktoré tvorí jednu hranicu školy. V návrhu je rešpektovaná požiadavka pamiatkového úradu vylúčiť dopravu zo svätého údolia. Tá sa obmedzí na hornú cestu k rodinným domom a prejazd na dolné námestie.

 

ANALÝZA PROBLÉMOV NÁMESIA Z požiadaviek pamiatkového úradu vyplynula možnosť asanácie objektu jedálne a trafostanice, ktoré bezprostredne súvisia so školou. Námestie je nutné preriešiť a spríjemniť a vytvoriť tak prostredie pre združovanie obyvateľov a návštevníkov obce.

 

NÁVRH NÁMESTIA

Námestie je rozložené na troch rôznych výškových úrovniach. Riešenie toto využíva a vytvorením stupňovitých prvkov dlažby a zelene sú jednotlivé časti poprepájané. Motív prelínania sa línií je použitý aj na fasáde riešeného objektu školy. Parcela je vymedzená posunutím hranice plotu, čím sa zeleň dostáva do námestia a naopak. Zadná –južná časť je skôr kludová zóna s pestovateľskými záhradkami, ktorá nadväzuje na pôvodný koncept Kláštornej záhrady. Severná časť vymedzená pre ihriská a hranice plochy žiakov a detí.

Pridaná hmota južnej sklenenej fasády pokračuje aj na severnej strane niektorými riešenými oknami. Na severe pokračuje plechovými pásmi, čím vzniká obal pôvodnému omietnutému objektu. Podkrovie a triedy dostávajú prostredníctvom farebných sklených tabúľ nový charakter. Variantným materiálovým riešením by mohla byť pamiatkovým požiadavkám vyhovujúcejšia kombinácia omietnutej fasády bezfarebnej južnej sklenenej steny a krovu, keramickej krytiny a dreveného obkladu.

Podkrovie, kde s nachádzajú kancelárie učiteľov umožňuje v príjemnom prostredí s pekným výhľadom okrem aktivít žiakov a učiteľov aj rôzne napr. víkendové aktivity pre rodičov a ich deti. Je to variabilný väčší priestor, ktorý dnes škole chýba.

Vnútorná chodba, ktorá je zároveň aj vstupnou reprezentatívnou halou s možnosťou vystavenia prác detí, je v návrhu oživená perforáciou priečok v triedach farebnými alebo čírymi sklami, ktoré zároveň zabezpečujú jej prirodzené osvetlenie.

Prechod medzi dvomi námestiami je tvorený schodmi rôznych výšok zádverie školy je vytvorené rovnakým spôsobom ako južná fasáda.

 

 

Zdroj: autor

 

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk
 
Najnovšie články