Rodinný dom s architektonickou kanceláriou

 

Bakalárska práca, STU SvF

Autori :             Ján Strieženec

Vedúci práce :  prof. Ing. arch. akad. arch. Miloslav Mudrončík

Miesto :           Sverepec, Považská Bystrica

Rok :               2011/2012

 

Výtvarné riešenie:

Objekt má spĺňať funkciu rokancelárie pre architekta, preto sa výtvarné stvárnenie budovy snaží upriamiť pozornosť na výraznú súkromnú pracovňu. Pre vyjadrenie veľkého záujmu autora o zelenú architektúru a ekologické navrhovanie, objekt spája úlohu architekta s prispôsobením sa prírode a jej živlom. Z veľkého množstva prípravných variant o celkovej umeleckej koncepcii objektu, sa zrealizovala myšlienka vytvorenia rodinného domu a kancelárie pre architekta spojenú so štyrmi živlami. Tým sa budova snaží znázorniť, že architekt by mal mať ohľad na celkové prostredie, do ktorého vstupuje. Rovnako by mu nemalo byť cudzie pristupovať k účelnému využívaniu prírodných zdrojov, s veľkým ohľadom na obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energií. Pracovňa určená pre verejnosť je zapustená do okolitého terénu, čím naznačuje, že architekt nemá problém so začlenením sa do územia a pripojenie k prírode. Je aj jednoducho prístupná z komunikácie a parkoviska.

 

 

Prvé nadzemné podlažie má spĺňať ďalší dôležitý atribút, bezbariérovosť, nakoľko celý objekt sa nachádza v členitom svahovitom teréne. Celé riešenie stavby ako celku je rozdelené do dvoch konštrukčných a výtvarných celkov. Ako názorné oddelenie priestorov kancelárie a rodinného domu je použitá aj materiálová rôznorodosť. Časť kancelárie, keďže je v úzkom kontakte s terénom podlieha materiálu železobetónovej konštrukcie aj konštrukcií z ľahkého betónu a objekt rodinného domu, nachádzajúci sa nad terénom je riešený ako drevostavba. Zaujímavosťou pre tieto dve časti je možnosť budovať ich ako celky samostatne.

 

 

Abstrakt:

Predmet práce spočíval v návrhu Rodinného domu s architektonickou kanceláriou v obci Sverepec, v okrese Považská Bystrica na strednom Slovensku. Práca obsahuje aj objasnenie základných pojmov ako architekt, kancelária, architektonická tvorba a rodinný dom. Návrhom objektu bolo rozšíriť možnosť pre obyvateľov obce, ale aj okolia, využívať činnosť, služby a poradenstvo v oblasti architektúry. Rovnako návrh spĺňa aj funkciu rodinného domu. Ten ako samostatne stojaci objekt tvorí z hľadiska obytnej funkcie s návrhom miestností, ktoré na seba navzájom nadväzujú, ucelenú prevádzku bytu. Jedná sa o spojenie funkcií bývania, odpočinku, varenia, hygieny, hospodárskeho a technického zázemia, s použitím komunikačných prepojení do jedného celku. Pre spracovanie návrhu boli použité podklady územia, kde bude situovaný objekt. Objekt je prístupný z miestnej obslužnej komunikácie, zaradený v zástavbe samostatne stojacich rodinných domov a situovaný až na konci zástavby, kde susedí s miestnou zeleňou a lesom so zmiešanými drevinami. Komunikácia s obojstrannou zástavbou rodinných domov je len minimálne frekventovaná.

Novostavba bude vyhotovená na mieste už existujúceho objektu rodinného domu, ktorý plní len obytnú funkciu s menším hospodárskym zázemím.

 

Zdroj: autor

 

 

 

 
Najnovšie články