VilaDvor Ivánka

Architektonická štúdia

Autori :   Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. Peter Cibulka, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Juraj Česelský, Ing. arch. Ján Droždiak, Ing. arch. Miroslava Gašparová, Ing. arch. Matej Grébert

Miesto : Ivánka pri Dunaji

Rok :     2009

 

 

Riešené územie leží v rastlej štruktúre obce. Tvar pozemku vychádza z historického majetkového delenia. Ide o typický "slíž" s rozmermi cca 128x15m.

Funkčnú náplň tvoria štyri izolované rodinné domy. Nevyhnutná dopravná obsluha územia je vedená po jeho východnom okraji.  Vzniknuté pozemky tak majú šírku 10-15m. Práve obmedzenia dané pozemkom určovali osadenie domov a koncept ich priestorového riešenia.

Priestorový koncept domu je založený na rozdelení jednotlivých častí do troch objemov: denná časť, nočná časť a garáž. Tento princíp dovoľuje každý dom etapizovať podľa nárokov a možností investora. Taktiež dáva možnosť voľby nevybudovania niektorej z častí, napr. garáže, bez zásahu do konceptu navrhovanej štruktúry. Výtvarné riešenie vychádza z jednoduchosti výrazu pri použití charakteristického detailu štítových stien typického pre obec Ivánka pri Dunaji.

 

Zdroj: autori

 
Najnovšie články