Design centrum

Diplomová práca 

Autor :    Daniela Čepčeková     

Vedúci diplomovej práce : Ing.arch. Andrej Alexy    

Miesto :  Einstainova ulica, Bratislava

Rok :      2009  FA - STU

 

 

Urbanistické riešenie

Kultúrno-obchodné centrum sa nachádza v katastrálnom území Petržalka, v okrese Bratislava V.

Je súčasťou novonavrhovanej zástavby zóny s bytovými a nebytovými objektmi a prevádzkami.

V priamej náväznosti na centrum sa nachádza objekt design hotela s kongresovými sálami,

ktoré budú príležitostne využívané aj pre potreby prevádzky design centra.

 

Architektonické riešenie

Architektonické stvárnenie objektu má za účel vytvorenie vstupnej brány do centrálneho mestského priestoru. Uličná fasáda je orientovaná na juhozápad, budova je rozčlenená na 2 horizontálne sekcie.

V podzemí sa nachádzajú parkoviská, technické zázemie objektu a pohotovostné toalety pre návštevníkov. Únikové komunikácie sú posilnené o dve jednotky z dôvodu dochádzkovej vzdialenosti. Sklon rampy je 1:8, čo umožňuje aj chod peších. Komunikácia je jednosmerná, vjazd je zo severnej strany, je prevádzkovaný súkromnou bezpečnostnou službou, výjazd je smerom na juhovýchod.

Prvé nadzemné podlažie okrem skladových priestorov zahrňa aj prevádzky muzeálnej expozície a umeleckých ateliérov. Priamo z exteriéru je pri vstupe kaviareň s možnosťou rýchleho občerstvenia.

Pre umocnenie vstupu je zo severovýchodu vytvorené exteriérové auditórium prechádzajúce k vstupu druhého

nadzemného podlažia. Prekrytie vstupov prvých dvoch nadzemných a podzemného podlažia je pomocou plata. Vstupy sú priamo do foyer, ktoré okrem komunikačnej funkcie zahŕňa aj možnosti príležitostnej expozície. Pohyb medzi úrovňami jednotlivých podlaží foyer je pomocou nepravidelne vedených eskalátorov

Druhé nadzemné podlažie zahŕňa obchodné prevádzky, ktoré sú od seba opticky oddelené rôznymi úrovňami podlahy. Komunikáciu tvorí rampa v min. sklone 1:8 a je dimenzovaná aj pre imobilných návštevníkov.

Tretie nadzemné podlažie má ustupujúci charakter vynechaním prevádzok obchodov a vytvorením otvoreného priestoru kaviarne priamo nadväzujúceho na plató. Toto stvárnenie je z dôvodu vytvorenia levitujúceho dojmu vrchnej časti budovy.

V priestore 4 NP sú obchodné prevádzky dimenzované obdobne ako v 2.NP, avšak zmena nastáva v komunikácii. Úrovne jednotlivých priestorov sú postupne stúpajúce, až komunikácia vyúsťuje v 5. nadzemnom podlaží. Táto koncepcia je zopakovaná aj z piateho na šieste nadzemné podlažie. Jej vytvorenie spočíva v myšlienke otvorenia priestoru pre plynulý prechod návštevníkov neobmedzujúc ich na konkrétnu prevádzku. Každá z týchto komunikácii je napojená na toalety pre návštevníkov, ako aj na priestor pre občerstvenie pomocou automatov, picích fontánok a podobne s výhľadom na Bratislavský hrad. Na každom

medzipodlaží je vytvorená aj uzavretá miestnosť so zázemím pre zamestnancov. Vzdelávací charakter centra majú prevádzky kníhkupectva a čitárne na štvrtom a auditória na piatom nadzemnom podlaží. Auditórium je príležitostne využívané na prednášky, počas každodennej prevádzky poslúži ako čitáreň, poprípade

oddychová časť s výhľadom na Sad Janka Krála, Nový most a Bratislavský hrad. Šieste nadzemné podlažie má nad auditóriom vytvorenú galériu, ukončenie prehliadky predajných expozícií vyúsťuje do terasy na pochôdznej plochej streche s výhľadom nie len na spomínané objekty, ale na celú časť Bratislavského Starého Mesta. 

 

Zdroj: autorská správa

 

 

 
Najnovšie články