Polyfunkčný dom – Žilinská ulica, Bratislava

 

STU FA

Autori :            Tomáš Tholt

Vedúci práce:  Ing. Arch. Lukáš Šíp, PhD.

Miesto :           Žilinská ulica, Bratislava

Rok :               2010/2011

 

Hlavnou  ideou návrhu  bolo  vytvoriť polyfunkčný objekt na mieste súčasného trhoviska spájajúce všetky  funkcie  ktoré človek pre bežný život v meste potrebuje – bývanie, parkovanie, obchod a relax.  Funkčne je objekt rozdelený na parkovanie v podzemí,  obchodné  priestory  v  parteri objektu,  severovýchodný  roh  parcely   vypĺňa  fitness a wellness  centrum,  výškové  časti  budovy  majú  obytnú funkciu  a  priestor  medzi  obytnými  blokmi  na  streche obchodných priestorov je využitý ako plocha so zeleňou. Objekt  sa  nachádza  na  Žilinskej  ulici.

Objekt  naväzuje  hmotovo  na existujúcu zástavbu žilinskej ulice.  Na druhej ulici  nárožia  rešpektuje  uličnú  čiaru,  výšku  budov však nastavuje pre budúcu zástavbu na tejto ulici,  na  ktorej sa v  súčasnosti  nachádzajú  prízemné  domy  so  sedlovými strechami.  Parkovanie je možné v podzemných  garážach  pod   objektom,   prístupných   z  vedľajšej  cesty.   V okolí objektu    sa    nachádzajú    obytné   bloky   s   niekoľkými obchodnými   prevádzkami  a reštauračnými  zariadeniami. Fitness  a  wellness  centrum spolu s ďalšími  obchodnými priestormi  v parteri  objektu  dopĺňajú  ponuku  služieb pre obyvateľov širšieho okolia.

 

Zdroj: autor

 

 

 

 
Najnovšie články