Multifunkčná hala - Detva

 

Ateliérová tvorba

Autor :  Marek Lohinský

Vedúci práce :  Ing.arch. Lea Rollová ,PhD.

Rok :     2010/2011

 

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Objekt Multifunkčnej haly sa nachádza v katastrálnom území Detvy, na jej severnom konci smerom k jej turistickej atrakcii Poľane. Nový objekt sa nachádza na mieste starého amfiteátra , kde je terén prevažne rovinatý a prechádza ním potok . Pozdĺž potoka sa tiahne turistická cesta. Z lokality je dobrý výhľad na pohorie Poľana. Jediným problémom danej lokality je stavba pôvodného amfiteátra, ktorý som sa rozhodol asanovať. Podľa územného plánu je parcela určená na výstavbu verejných a športových zariadení.

 

ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉ RIEŠENIE

Architektonické výtvarné riešenie spočíva v podporení ducha miesta , t.j. vyzdvihnutí jeho charakteristických znakov, akými sú blízkosť pohoria Poľana , stavba je blízko spätá s prírodou a svojim tvarovým riešením pripomína vrásnenie terénu. Tento tvar budovy umožnil vytvoriť na jej streche amfiteáter a v jej vnútri vznikol priestor pre športovú halu . Budova svojou hmotou pripomína trojuholník, ktorý je spätý zo zemou. Strecha budovy je zatrávnená plocha s množstvom funkcií ako je napríklad amfiteáter a multifunkčná hracia plocha. Architektúru multifunkčnej haly doplňuje umelý vodný kanál, vybudovaný na bývalom potoku , ktorý pretekal cez riešené územie . Budova má smer trojuholníka , kvôli tomu aby podporil výhľad návštevníkov a bol zostrojený na princípe konštrukcie zlatého rezu. Budova tvorí prirodzenú bránu medzi mestom a prírodou , bola navrhnutá tak , aby vytvorila v rámci svojho pozemku a svojho okolia centrum pre športové aktivity a relax. K tejto funkcii sa viaže vytvorenie ďalších funkcií a to : funkcia prechodného ubytovania , funkcia atrakcií v podobe wellness zariadenia , funkcie exteriérových športovísk s turistickým okruhom a kultúrno-poznávacia funkcia.

 

 

Zdroj: autor

 

 

 

 
Najnovšie články