Špania Dolina – Piesky, revitalizácia lokality priemyselného dedičstva prostredníctvom zariadení cestovného ruchu

 

Diplomová práca

Autor :   Ing. arch. Michal Ganobjak

Vedúci práce : doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.

Miesto : Špania Dolina – Piesky

Rok :     2010/2011

 

Špania Dolina – Piesky

 

Urbanistický koncept

V práci sa sleduje myšlienka prediplomového projektu, kde nový regulatív (preddiplomový projekt) definuje rozvoj výstavby funkcií turistickej vybavenosti v lokalite Piesky ako hmotovú reminiscenciu pôvodnej baníckej osady Piesky v dolnej časti, a ako novostavby v hornej časti Pieskov. Hodnota tejto lokality spočíva najmä v jej minulosti, hoci sa z nej veľa nezachovalo. Niekoľko desiatok baníckych domov, s úpravňami v priebehu stáročí tu vznikalo a zanikalo podľa potreby aktuálnej ťažby. Dodnes sa zachovalo len niekoľko ruín, jediný banícky dom (v súčasnosti víkendová chata) a kaplnka Panny Márie. Neustála zmena je jediná, čo charakterizuje túto lokalitu a je tak typická pre priemysel.  Práve preto vytvára miesto atraktívny priestor pre nový turistický „ruch“. Terénny reliéf  baníckej osady Piesky sa takisto zmenil pod-povrchovou a neskôr povrchovou ťažbou úplne. Tak by sa dalo povedať, že ani pamiatky a ani miesto samotné už nie je to čo bývalo. Čo teda chrániť? Miesto pôsobí stále výnimočným zjavom, ako mesačná krajina.

 

Pre lúhovanie kyselinou z nedávnej ťažby ostávajú haldy sutiny stále nezazelenené. Práve hadly a morfológia terénu ako jediná spomienka by tuto mala byť predmetom ochrany. Regulatív, ktorý sme ponúkli vychádzal z pôvodného urbanizmu. To však preto, lebo rastlý systém komunikácií, ktorý vznikol v osade, spolu so serpentínovytími chodníkmi vznikol prirodzeným vývojom sledovania geomorfológie terénu. Preto využívam v svojom návrhu jeho stopu aj s pôvodnou stopou zástavby baníckymi domcami.

 

- pohľad na zónu centrum - dolné piesky, budovy navrhnuté postaviť v prvej etape

 

Centrum environmentálnej výchovy

Pre výhody umiestnenia v uzavretom prostredí vychádzam z myšlienky umiestnenia edukačnej funkcie v tejto oblasti, ako doplnenie trojuholníka – telo, duša, myseľ – Špania Dolina, Staré Hory, haldy Piesky. Okrem sprítomnenia minulosti prezentáciou stôp baníckej činnosti by práve tu mohli vzniknúť nové zariadenia cestovného ruchu, ktoré čerpajú z pozitív miesta a vylepšujú jeho tienisté stránky. Preto som sa rozhodol umiestniť tu centrum environmentálnej výchovy ako hlavnú náplň celých Nových Pieskov. Táto skloňovaná téma bude mať čo povedať všetkým vekovým kategóriám. Návštevníci centra environmentálne výchovy budú navštevovať toto centrum organizovane a cielene, ako triedy a iné skupiny a budú sa v ňom a jeho okolí zdržiavať niekoľko dní (cca 2-3dni) počas pracovného týždňa. Centrum znesie aj návštevy náhodných pendlujúcich turistov. Ich väčšina sa však očakáva počas víkendov. Centrum environmentálnej výchovy má pripravený preto krátky ba až niekoľko hodinový program pre víkendových turistov. Centrum má prichystaných mnoho atraktivít pre krátkodobých aj dlhodobých turistov. Zaujme ich exponátmi interiérového a exteriérového charakteru, tematickou expozíciou, krátkymi a dlhšími dokumentárnymi filmami, prednáškami a tvorivými dielňami. Celé centrum funguje ako návštevnícke centrum typu hands-on-science, tj. veda rukolapne.

 

 

budova expozície geomontánneho parku

V blízkosti Centra environmentálnej výchovy, sa nachádza druhá budova expozície geomontánneho parku (tj. prezentáciu baníckej minulosti), ktorej je súčasťou. Keďže vychádzam z hmotového obmedzenia daného niekdajšou zástavbou, nie je k dispozícii veľa vytvoreného priestoru. Keďže sa nachádzame na mieste bývalej podzemnej ťažby malachitu, minerálu spracovávaného na získavanie medi, je tuto na mieste prezentovať geomontánny park práve v podzemí.

 

dom motýľov

Ďalšími objektami zapojenými do komplexu sú ruiny bývalého baníckeho domu, ktorý vieme vydedukovať z niekoľkých fotografií. Takáto obnova objektu by bola viac však hypotetická.  Samotný objekt baníckeho domu však nebol veľmi starý, množstvo podobných domov sa nachádza v blízkom okolí. Preto nepovažujem za nutnú jeho obnovu kópiou s využitím pôvodnej hmotnej podstaty ruiny. Jeho ruiny sa však stanú základom nového skleníka, tzv. domu motýľov, v ktorom si nájdu zastúpenie slovesnké druhy motýľov. Takto na jednom mieste dokážu byť k dispozícii k edukačným účelom pre širokú verejnosť. Motýľe sú takisto symbolom krásy a krehkosti, čo je paralelná vlastnosť celého prostredia, o ktorom sa tuto bude vyučovať.

 

- metaforou krehkosti,  krásy prírodného prostredia a jeho vyváženosti je skleník nad ruinou, v ktorom budú chované slovenské

druhy motýľov pre návštevníkov Enviroparku

 

- dom motýľov ako skleník nad ruinou, výstavba nad regulovaným doplnením ruiny

- zarovnanie koruny uskakuje v závislosti od zachovanej hmoty pôvodných múrov. Ruina je doplnená gabionmi s miestnym kamenivom

 

ruiny baníckych domov

Nad juhovýchodnou časťou terénu v stúpajúcom svahu sa nachádzajú ďalšie dve ruiny, ktoré budú pričlenené k navrhovanému komplexu v podobe pobytových terás ohraničených ruinami.

 

 V ďalších objemoch novej výstavby v mieste osady „starých“ Pieskov sa uvažuje v regulatíve s ubytovaním a multifunkčnou halou s dielňami. Tie však nie sú predmetom diplomovej práce

 

 

Lokalitný program:

 

1.         turisti, výletníci

-           návšteva centra v priebehu dňa

-           víkendoví turisti

-           cez týždeň, prechádzajúci turisti

-           program CEV max. 2,5 hod. + exkurzia okolia

 

2.         workshopy, tvorivé stretutia

cca 2-3 dni, max. 30 ľudí, vopred rezervované miesta pre uzavretú spoločnosť, ľudia sú ubytovaní v zóne centra Pieskov, ako aj v hornej časti Nových pieskov vedení dvoma lektormi, majú prednášky, a dielne... popri nich, je možné nazrieť na expozíciu environmentálneho centra vzdelávania, venuje sa im tretí zamestnanec infocentra.

 

Navrhovaná stavba má plniť najmä tieto funkcie:

•           Edukačnú, hlavnou náplňou je vzdelávanie širokého spektra verejnosti

•           spoločensko- kultúrnu, v predpolí hlavného vstupu do navrhovanej budovy a v jej okolí budú rozmiestnené exponáty typu hands-on-science. Tj. veda rukolapne.

•           oddychovú pre krátkodobý oddych obyvateľov a návštevníkov osady počas celého dňa v priestore novo zriadenej pešej zóny

•           zhromažďovaciu v nadväznosti na novo lokalizované tabule baníckeho náučného chodníka

•           reprezentačnú – celkovým poňatím priestoru, podporujúcu individuálnu identitu nového komplexu osada  a neformálny výraz rastlého prostredia

 

Architektonický koncept

Ako metodický prístup revitalizácie bol zvolený princíp reminiscencie hmotovo priestorovej skladby objektov zaniknutej baníckej osady Piesky. Z toho vyplynulo objemové obmedzenie nových objektov v pôdorysnom rozsahu zaniknutých objektov. Časopriestorová kontinuita navrhnutej zástavby sa dosahuje kontextuálnym použitím miestnych materiálov a odkazu tvaroslovia. Zmena funkcie z výrobnej na edukačnú je v konečnom dôsledku vyjadrená použitím materiálu v odľahčenej reverzibilnej forme.

 

 

 

logo návrhu, symbolizujúce nadzemné terasy a podzemný systém šácht a štôlni, ktoré tu zostali

 

 

Zdroj: autor

Text: autor

 

 
Podobné článkyNajnovšie články