Lvov memory

 

Diplomová práca

Autor :   Zuzana Krajčiová

Vedúci práce : doc.Ing.arch. Václav Aulický

Miesto : Lvov, Ukrajina

Rok :     2010/2011

 

 

Hlavnou myšlienkou tejto práce bolo vytvoriť brutálne pôsobiace pietne miesto, ktoré by odzrkadľovalo činy spojené s krutou minulosťou a nehumánnym zaobchádzaním s ľuďmi.  

Práca zároveň vyjadruje(ilustruje) odmietavý postoj k takýmto praktikám a odsúdenie akýchkoľvek činov, ktoré by súviseli s porušovaním ľudských práv a slobôd. Zámerom návrhu je taktiež prelomiť anonymitu obetí, reflektovať ľudskú identitu a znovunavrátenie ľudskej dôstojnosti, vyjadriť úctu obetiam – nielen židovskému etniku, ale aj obetiam s rôznorodou kultúrno-národnostnou identitou a všetkým obetiam holokaustu.

 

 

Hmota objektu reflektuje okolie a vstupy na pozemok. Tvar pripomínajúci tunelu je zámerný. Za účelom posilniť emočné dojmy, zvýrazniť hru svetla tieňa a svetla. Má jasne definované vstupy, ktoré sa nachádzajú na rozšírených koncoch objektu. Plocha hmoty je reliéfna, odzrkadľuje princíp starých židovských cintorínov, ktoré pôsobia dojmom neusporiadanosti a chaotickosti. V strednej časti sa hmota zužuje čo v prenesenom význame má evokovať zahustenie, zauzlenie a smerom von od uzlenie – ostnatý drôt. V tomto mieste sa vyrovnávajú tri druhy pochôdznych výstavných rámp, ktoré lemujú pôvodný terén.

Objekt je špecifický svojim výrazom vďaka rôznorodosti triangulácie, ktorá vychádza z genézy Dávidovej hviezdy, ktorú je možno zazrieť v závislosti na uhle dopadu slnečných lúčov – (spozorovateľná je aj v tieni) a od uhla oka pozorovateľa. Takto vytvorená rôznorodosť je v úzkom kontexte s cieľmi zadania  -  poukázať na stratu identity pri mäsovom pochovávaní zavraždených obetí, rozmanitosť náboženstiev, kultúr......

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autor

Text: autor

 

 
Podobné článkyNajnovšie články