KRAJINNÝ AREÁL REKREÁCIE – JUHOZÁPADNÝ KRAJINNÝ PÁS PETRŽALKA, BRATISLAVA

Diplomová práca 

Autor :   Petra Kačmárová

Vedúci diplomovej práce : Ing. arch. Eva Putrová, Csc

Miesto : Bratislava, Petržalka

Rok :     2010

 

 

 

Zadaním diplomovej práce bolo vytvoriť návrh na pretvorenie segmentu krajiny, ktorý je v súčasnosti  výlučne poľnohospodársky využívaným územím. Hlavná idea vyplýva z návrhu protipovodňovej ochrany mesta Bratislava pomocou zavodnenia pôvodných dunajských ramien, čím sa aspoň čiastočne prinavráti charakter lužného lesa do tejto poľnohospodárskej lokality. Nosnou myšlienkou návrhu je vytvorenie krajinného areálu športovo - rekreačného využitia. Areál, situovaný v prímestskej zóne  medzi mestskými časťami Rusovce a Jarovce, zo západnej strany ohraničený diaľnicou D2, by mal návštevníkom poskytnúť relaxačné  zelené  plochy s rôznymi, nielen rekreačnými  a športovými funkciami, ale  zároveň by mal vytvárať priestor pre zvyšovanie enviromentálneho vedomia obyvateľov priľahlých mestských častí so svojou náučno-poznávacou funkciou areálu s botanickým chodníkom.  Svojou rôznorodosťou priestorov a prvkov v ňom použitých by sa mal tento krajinný areál stať atraktívnym pre obyvateľov všetkých vekových kategórií. Prírodný charakter je umocňovaný organickým tvarom chodníkov, ktorý je inšpirovaný nespútanou líniou vodného toku v prírodnej krajine bez zásahu človeka, čím je vyjadrený kontrast s mestom a organizovaným pohybom v ňom. Vo veľkom počte zastúpené a vizuálne príťažlivo riešené vodné plochy majú u návštevníka vyvolať pocit spriaznenosti s vodným živlom, ale aj s prírodou ako takou. V parku je navrhnutých množstvo miest na oddych a pookriatie. Zmysel pre detail a prepracovanosť parku návštevník ocení najmä na pôsobivých vyhliadkach a scenériách lahodiacich oku. Cieľom návrhu tohto krajinného areálu rekreácie bolo vytvoriť súlad medzi prírodným charakterom parku a jeho rôznorodým funkčným využitím pre atraktívne trávenie času návštevníkov. Táto štúdia riešenia zmien súčasnej krajinnej štruktúry by potenciálne mohla slúžiť ako modelový podklad pre návrhy a rozvoj tohto územia v prípade realizácie II. variantu protipovodňovej ochrany Bratislavy.

 

 

Filozofia návrhu 

Návrhom som sa snažila vytvoriť pútavé územie v náručí prírody, podľa najnovších trendov v navrhovaní prírodných areálov s dobrou dostupnosťou a vybavenosťou pre návštevníkov. Vytvoriť voľný, neuzavretý priestor, v ktorom bude návštevníkov obklopovať príroda, pokoj a čerstvý vzduch, čo v kooperácii ponúka dokonalé podmienky pre relax. Prírodný charakter je umocňovaný organickým tvarom chodníkov, ktorý je inšpirovaný nespútanou líniou vodného toku v prírodnej krajine bez zásahu človeka, čím kontrastne pôsobí s mestom a organizovaným pohybom v ňom, v prevažne "hranatom" trasovaní komunikácií. Komunikácie zároveň vytvárajú prirodzenú líniu a okruh prekvapení čím symbolicky reflektujú mäkkosť línií vodného toku.

- Tak ako si rieka prirodzene vytvára trasu svojho koryta v prírode, si môže návštevník vybrať jednu z mnohých trás pri pobyte v rekreačnom prírodnom prostredí.

 - Tak ako voda obmýva nehybné kamene vo svojom koryte, obchádzajú chodníky pevné stanovištia v tvare oválov - okruhliakov toku, ktoré predstavujú plochy s rôznou funkciou či už rekreačnou, športovou alebo náučnou.

 - Tak ako sa neustále mení  hladina vodného toku, mení sa výška jednotlivých stanovísk, klesajúcich pod, alebo stúpajúcich nad úroveň terénu. Jednotlivé okruhliaky hlbšie reflektujú symboly a vlastnosti vodného toku.

 

Funkčné členenie parku

Krajinný areál pozostáva z ôsmych zón rôzneho funkčného zamerania:

Jazdecký areál

Nástupný priestor

Art park

Detský park

Park športových aktivít

Areál vodnej rekreácie

Lesný park

Náučno-poznávací park

 

Jazdecký areál

Jazdecký areál tvoria štyri časti. Zázemie areálu s ustajnením koní je situované na území bývalého poľnohospodárskeho areálu. Zahrievací okruh, v  ktorom sú umiestnené prekážky rôznej náročnosti je určený pre skúsených jazdcov, naopak priestor pre výučbu jazdenia pri získavaní prvých skúseností je v zóne výuky jazdenia. Tu sa začínajúcim jazdcom venuje vždy inštruktor. Najväčšiu plochu jazdeckého areálu zaberá jazdecký okruh s voľným pohybom jazdcov v prírodnom prostredí.

 

Nástupný priestor

Hlavný vstupný priestor je situovaný v severozápadnej časti riešeného územia v tesnej blízkosti jazdeckého areálu. Sú tu nízkopodlažné objekty s vybavenosťou tvorenou reštauráciami, bufetmi, prvou pomocou, informáciami, údržbou parku, požičovňou a predajňou športových potrieb...a rôznymi ďalšími funkciami potrebnými pre fungovanie areálu. Nachádza sa tu aj najväčšie záchytné parkovisko na území, ktoré je vytvorené zo zatrávňovacej dlažby v kombinácii s hustou výsadbou vzrastlej zelene čím je nerušivou súčasťou prírodného areálu.

 

Art park

Art park je priestor venovaný umeleckým činnostiam alebo estetickému zážitku.

Výrobné remeselné dielne sú drobné objekty v ktorých si návštevníci môžu vyskúšať prácu s rôznymi prírodnými materiálmi ako drevo, kameň, hlina či slama. Súčasťou Art parku je aj exteriérová galéria, v ktorej je expozícia nadrozmerných sôch a skulptúr v prírodných motívoch.

 

Park športových aktivít

Pozdĺž  východného ramena vodného toku je situovaný  športový areál s možnosťou

atraktívneho športového vyžitia. Základný prvkom sú typizované ihriská rôznych povrchov a veľkostí. Baseballové ihrisko a cvičné futbalové ihriská sú zo špeciálneho, intenzívne udržiavaného  športového trávnika. Betónové plochy multifunkčných ihrísk je možné využívať na basketbal, nohejbal, hokejbal či iné športové hry.

Antukové tenisové kurty a squashové ihriská sú situované v blízkosti pri vedľajšieho vstupu. Tu je aj ďalšie zelené záchytné parkovisko, ktoré uzatvára prístup automobilov do areálu. V deliacich lesíkoch medzi jednotlivými ihriskami sú navrhnuté areály minigolfu a prvky kyslíkovej dráhy. Športový areál ďalej pokračuje skate parkom a bicrossovou dráhou.

Cez most ponad tok sa návštevník dostane na samostatný ostrov, ktorý môžeme nazvať lezeckým. Sú tu situované rôzne lezecké trasy, ktoré svojimi stupňami obtiažnosti ponúkajú zábavu pre začiatočníkov aj pokročilých.

 

Detský park

Detský park  tvoria tri pútavé ihriská pre ich malých hostí.

Najväčším je takzvané robinsonálne ihrisko, v ktorom si deti môžu užiť dobrodružné hry a aktivity (veľký kopec so šmýkľavkou, lezenie na kopec pomocou lanových systémov, tunelové bludisko…).

Ihrisko s vodou a pieskom je v blízkosti vodného toku. Tu sa nachádza vybavenie pre rôzne vodné hry ako napr: vodná pumpa, vodný mlyn, Archimedova skrutka...

Tretie, je klasické ihrisko z drevených preliezačiek, hojdačiek a šmýkaliek.

 

Lesný park

Hranicu s diaľnicou a zároveň ochranu areálu od diaľnice tvorí kľudová zóna s hustým pásom zelene. Jej súčasťou sú chodníky lesného charakteru, ktoré pri pohybe po nich navodzujú dojem prechádzky lesom. V severozápadnej časti kľudovej zóny a zároveň celého areálu je farma s vlastným vstupom. Farma sa svojim výrazom snaží priblížiť mestským deťom pre nich nepoznané vidiecke domáce zvieratá a spôsob starostlivosti o ne.

Súčasťou kľudovej  zóny je aj pikniková lúka , ktorá je vyvrcholením   jednej z hlavných kompozičných osí smerujúcej od hlavného vstupu tvorená spevnenou komunikáciou.

 

Areál vodnej rekreácie

Areál vodnej rekreácie je najväčší areálom, kde sú vyvážené plochy jazier a pobytovej lúky. Jazero je rozdelené na časť vodných športov  a  prírodné kúpalisko.

Na pobreží kúpaliska je štrková pláž na ktorú naväzuje plocha pobytovej lúky. V rámci tohto areálu sa nachádzajú  rôzne drobné objekty vybavenosti pláže (bufety, reštaurácia, prezliekacie kabínky, sociálne a hygienické zariadenia...) Súčasťou pobytovej lúky sú aj malé ihriská : petanque, stoly na šach, ruské kolky, pinpongové stoly a plážový volejbal, ktoré zatraktívňujú pobyt pri vode. Na celej ploche lúky sú nepravidelne rozmiestnené skupinky stromov, ktoré ponúkajú úkryt pred slnkom.

Časť vodných športov je oddelená od kúpacej premostením. Tu je možné pre návštevníkov zapožičanie športových pomôcok pre vodné športy (bezmotorové vybavenie: vodný bicykel, kajak, čln surf…).  Návštevníci môžu tieto pomôcky využívať na ploche jazera, prípadne na vodnej trase okolo ostrova s možnosťou zastavenia sa na ňom.

 

Náučno-poznávací areál

Náučno-poznávací areál je územie s vlastným vstupom, v ktorom je snaha o zvýšenie enviromentálneho vzdelania návštevníkov pomocou systému informačných tabúľ informačných tabúľ o životnom prostredí, ktorých obsahom je popis prírodných zákonitostí a popis vegetácie náučno-poznávacieho parku. Súčasťou územia  je Park bylín a tráv.

V parku je navrhnutých dostatok miest na oddych a pookriatie, ktoré tvoria mikropriestory a v nich umiestnené  lavičky, odpočívadlá, ohniská, móla...

Zmysel pre detail a prepracovanosť parku návštevník ocení najmä na pôsobivých vyhliadkach a scenériách lahodiacich oku. Vizuálna príťažlivosť parku bola umocnená uváženým rozmiestnením jednotlivých prvkov.

Spleť možných trás a chodníkov má návštevníkovi navodiť dojem, že v parku má neustálu možnosť objavovať niečo nové.

Zdroj: autorská správa

 
Podobné článkyNajnovšie články