Polyfunkčný bytový dom,Muchovo námestie

 

STU FA

Autori :            Bc. Štefan Hasička

Vedúci práce:  Ing.arch.Ľubica Selcová, PHD.

Miesto :           Muchovo námestie, Petržalka

Rok :               2011/2012

 

Muchovo námestie sa nachádza v severnej časti Petržalky. Bolo nazvané námestím skôr, že na ňom založili akýkoľvek verejný priestor a tento stav pretrváva do dnes. Táto architektonicko-urbanistická štúdia teda v prvom rade skúma možnosti vytvorenia atraktívneho verejného priestoru s potenciálom prilákať ľudí za cieľom uspokojenia každodenných potrieb. Navrhovaná urbanistická štruktúra nadväzuje na okolitú zástavbu, rozvíja a dotvára pôvodnú i novodobú osnovu. V neposlednej rade bolo zámerom preskúmať možnosti intenzívneho využitia územia pri zachovaní jeho kvalít pre budúcich užívateľov.

 

Po funkčnej stránke som si za cieľ stanovil zachovať jestvujúcu Billu v území a začleniť ju tak, aby nebola samostatne stojacou halou s rozľahlou a nevyužitou strechou. Ďalším cieľom bolo vytvoriť funkčne zmiešané územie, pokiaľ možno s dvomi podlažiami občianskej vybavenosti. Pre uspokojenie požiadaviek na statickú dopravu sú navrhnuté podzemné garáže do hĺbky jedného až troch podzemných podlaží.

 

Navrhnutý bytový dom má osem nadzemných podlaží a jedno podzemné. Prvé podlažia patria občianskej vybavenosti. Druhé je dispozične rozdelené na tri časti: kaviareň, prenajímateľné bunkové až skupinové kancelárie a spoločenské priestory pre obyvateľov, pričom obyvatelia domu majú prístup do všetkých troch častí. Každá zóna ma pričlenenú istú časť exteriérovej terasy, ktorú môže bezkolízne využívať. Ostatných šesť podlaží je bytových, pričom na každom sa nachádza 14 bytov. Byty sú navrhnuté ako jedno- až štvorizbové, s relatívne viariabilnou dispozíciou.

Zdroj: autor

 

 

 

 

 

 
Najnovšie články