Hasičská stanica – Panónska cesta, Bratislava

 

STU FA

Autori :            Tomáš Tholt

Vedúci práce:  Ing. Arch. Alexander Schleicher, PhD.

Miesto :           Panónska cesta, Bratislava

Rok :               2011/2012

 

Riešený pozemok sa nachádza na okraji Petržalky, na hranici obytnej zóny. Riešenie technickej budovy hasičskej stanice v takomto území bolo preto zaujímavou výzvou. Hlavnou ideou bolo vyriešiť zadanie tak, aby obytná zóna neutrpela, ale naopak, získala na kvalite, nielen vizuálne, ale aj funkčne. Preto je stanica riešená ako pozdĺžna budova, rovnobežná s hlavnou cestou - vytvára protihlukovú bariéru. Terénnymi úpravami a použitím zelených striech sa budova začleňuje do prostredia a vytvára jeden celok so zeleným pásom vysadeným pozdĺž cestnej komunikácie.

Obyvatelia územia tak využívajú stanicu a jej okolie ako park a priestor pre voľný čas. Začlenenie do územia je nielen hmotové, ale aj funkčné. Priestory pre fyzickú prípravu hasičov – telocvičňa – je situovaná tak, že svojou veľkosťou a zázemím dokáže slúžiť aj verejnosti, bez toho aby bola narušená prevádzka vo vnútri hasičskej stanice. Okrem týchto doplnkových funkcií sa tu samozrejme nachádzajú všetky funkcie a prevádzky potrebné pre plnohodnotný chod hasičskej stanice. Objekt je riešený ako dynamická betónová hmota vyrastajúca z terénu a korešpondujúca s urbanistickou kompozíciou okolia. V okolí sa nachádzajú bytové domy výšky 5 – 12 podlaží, parkovací dom a drobná občianska vybavenosť.

 

Zdroj: autor

 

 

 

 
Najnovšie články